Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem budynkami mieszkalnymi i usługowymi.

Jesteśmy otwarci na współpracę z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych jak również jesteśmy gotowi przejąć budynek w zarząd na podstawie ustawy o Własności lokali.


Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 •     Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
 •     Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.
 •     Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe.
 •     Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 •     Przygotowywanie projektów uchwal i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 •     Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe ( np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod-kan itp.)
 •     Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
 •     Na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 •     Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości).
 •     Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna

 •     Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 •     Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 •     Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
 •     Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawa Prawo Budowlane.
 •     Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 •     Przygotowywanie planów remontowych.
 •     Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.
 •     Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 •     Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.
 •     Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.


Obsługa księgowo - bankowa

 •     Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
 •     Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
 •     Prowadzenie rachunku bankowego Klienta.
 •     Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 •     Dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka)
 •     Windykacja należności.
 •     Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 •     Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
 •     Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
 •     Przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.


Dodatkowo po ustaleniu z Klientem zakres usług może byc rozszerzony o:

 •     Reprezentacja Klienta (Wspólnot).
 •     Reprezentacje Klienta na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz pomiędzy właścicielami
 •     Obsługę prawną:
 •         reprezentowanie Klienta przed sadami i organami egzekucyjnymi,
 •         opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
 •         pomoc w przygotowywaniu uchwal oraz różnych dokumentów wewnętrznych (regulamin, statut itp.)

Firma nasza działa na podstawie licencji Zarządcy Nieruchomości wydanej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla Pana Piotra Waliszczaka nr 24985.

Piotr Waliszczak posiada licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.